سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا اسماعیلی چمن آبادی – دانشجوی دکترای تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
فرشاد تجاری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

وقتی می پرسیم چه چیز افراد را بر می انگیزد تا زندگی خود را برای نجات فردی به خطر اندازد یا برای دستیابی به هدفی خاص ساعت های طولانی کارکنند، معمولاً منظورمان این است که چرا مردم چنین رفتار می کنند؟ اصطلاح انگیزش همانطور که از معنای رایج آن نیز بر می آید به علت یا چرایی رفتاراشاره دارد. دانشمندان نگیزش را به شیوه های متفاوتی تعریف کرده اند. بر حسب تعریف آلدرمن انگیزش یعنی آمادگی برای انتخاب کردن و جهت دادن رفتاری است که توسط ارتباط هایش با نتایج آن رفتار کنترل می شود و پایداری در رفتار را تا سرانجام رسیدن به هدف ارائه می دهد. یکی از تقسیم بندی های انگیزش، بیرونی است، انیگزیش بیرونی فعالیتی که برای کسب هدف و منفعتی انجام می گیرد. بر اساس تقسیم بندی مارشال انگیزش بیرونی اطراف سه مفهوم اصلی پاداش تنبیه کننده و تشویق کننده در می زند که خود شامل سه انگیزه مهم می باشد (تنظیم بیرونی، درون فکنی، شناسایی و انطباق) چند حرفه وجود دارد که شخص را واقعاً آماده می سازد تا افکار، احساسها، نگرشها و رفتارهای فردی دیگر را گاهی اوقات بسیار سریع تغییر دهد و این تغییررا در دوره ای دراز مدت نگهدارد. این کار مسئولیت اصلی مربیان را در ورزش تشکیل می دهد. اما مربیان نمی توانند به تنهایی این انتظارات شغلی را انجام دهند تا ورزشکار انگیزش لازم را برای یادگیری مهارتها و راهبردها و اجرای خوب در شرایط فشار داشته باشند، توانایی مربی در وادار کردن آنها به اجرای این رفتارها محدود است. پرو و همکاران (۲۰۰۹) اثر مقابل سن و سطح رقابتی (محلی، استانی، ملی و بین المللی) بر شاخص کلی انگیزش و همچنین بر انگیزش بیرونی معنی دار است. بربر و همکاران (۱۹۹۵) اثر ا نگیزگی بیرونی بر سن ورزشکاران رشته های تیمی یکسان است. با توجه به پیشینه کمی در این ارتباط محقق در پی آنست تا عواملی که در انگیزه های بیرونی ورزشکاران معلول تأثیر گذار هستند را مشخص تا از این طریق بتواند کمک به توسعه و پیشرفت معلولین بکند.