سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین میرزایی نصیرآباد – استادیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود،

چکیده:

برای مطالعه رفتار مکانیکی سنگهای درزهدار، توصیف هندسی سیستم شکستگیهای تودهسنگ ضروری میباشد. مدلهای شبکه شکستگی مجزا با در نظر گرفتن طول محدود برای شکستگیها از انطباق بیشتری با وضعیت طبیعی شکستگیها ونتایج تجربی از خود نشان دادهاند. در این مقاله با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو سیستم شکستگیهای تودهسنگ معدن مس سونگون اهر با استفاده از مفهوم شبکه شکستگی مجزا مدلسازی شده است. برای تولید تصادفی هر شکستگی، برایپارامترهای هندسی محل شکستگی، جهتداری و طول خط اثر به ترتیب توابع توریع احتمال پواسون، فیشر و توزیع توانی درنظر گرفته شده است. برای پیاده سازی شبیهسازی تصادفی برنامه کامپیوتری بر مبنای مفهوم شبکه شکستگی مجزا و الگوریتم مونت کارلو در محیطMATLAB تهیه شده است و با استفاده ازدادههای خط برداشت در پلههای معدن سونگون، شبکه شکستگیها تودهسنگ معدن سونگون توصیف شده است