سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لاله محمودی کوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حسن امیری بختیار – دکترای زمین شناسی، معاونت زمین شناسی مناطق نفت خیز جنوب
عبدالحسین کنگازیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

سازند آسماری بخش مهمی از نهشتههای سنوزوئیک (الیگومیوسن) در جنوب غرب ایران (حوضه زاگرس) راتشکیل داده است.ضخامت سازند آسماری در منطقهی مورد مطالعه ۴۱۶ متر می باشد و ترکیب لیتولوژیکی آن شامل آهک، آهک دولومیتی به همراه انیدریت با برخی میان لایههای ماسهای و شیلی است. فرایندهای دیاژنزی مؤثر درمنطقه شامل انحلال، میکرایتی شدن، سیمانی شدن، فشردگی، استیلولیت و تخلخل (به ، صورت بین دانهای، درون دانهای، بین بلوری، قالبی و حفرهای)بر اساس تقسیم بندی شوکت وپری ۱۹۷۰ می باشد.دولومیتی شدن به دلیل افزایش تخلخل سنگ به عنوان اصلیترین فرایند دیاژنزی تشخیص داده شده است. با توجه به فرایندهای دیاژنزی مشاهده شده در مقاطع تحت الارضی سازند آسماری چاه شماره ی ۶۱ میدان نفتی آغاجاری، این فرایندها در ارتباط با یک محیط دیاژنزی فریاتیک دریایی وادوزدریایی(سبخا)، فریاتیک آب شیرین و زوندفنی می باشد