سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهرنگ عاصمی – کارشناس ارشد نرم افزار
سیدمحمد حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گردش کار، به عنوان یک فرایند سازمانی عملیاتی، زیر بنای سامانه های برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد. استخراج ومدلسازی فرایندهای سازمانی، و سپپس اصلاح آنها از دو بعد ترتیب فرایند ومنابع تخصیصی به هر فرایند، بسیار حائز اهمیت است وتضمینی برای صحت عملکرد سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی در امر مدیریت وبرنامه ریزی بهینه سازمانها می باشد. روشها و ابزارهای متعددی برای توصیف گردش کار پیشنهاد شدهاست. این روشها و ابزارها، دامنه وسیعی، از شبکه های پتری تا نمودارهای فعالیت UML را شامل می شوند. دراین مقاله، راه حلی بهینه برای مدل سازی گردش کار ارائه شده است. این راه حل استفاده از نمودارهای فعالیت UML با تعریف یک معنای صوری برای آنها میباشد. چنین راه حلی سادگی و قابلیت فهم نمودارهای UML را همراه با امکان تحقیق و محاسبه کارماند یک زبان توصیف صوری در هم می آمیزد، حال انکه زبان های توصیف موجود، فقط یکی از دو مزیت را ارائه مینمایند. بدین ترتیب درستی یابی نیازهای کارکردی توصیفهای گرش کاربه کمک راه حل معرفی شده بسهولت امکانپذیر میباشد.