سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فردین احمدی – دانشگاه امام حسین ع دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
عبدالحسین شیرمحمدی –
محمدعلی طالبیان درزی –
سیدعبدالوهاب حافظی نژاد –

چکیده:

بررسی خواص اپتیکی براساس ساختارنواری با درنظر گرفتن هندسه واقعی از پیوندπ ما را به نتایج خیره کننده ای رسانده است از روی ساختار نواری نقاط با چگالی حالت بالا را تعیین کردیم نقاط تکیده و ان – هو vHs درناحیه اول بریلوئن بطور میانگین درنزدیکی مرکز متمایل به مقادیر بزرگتر ازصفر واقع می شوند از روی گشتاور زاویه ای مداری و اسپینی گذارهای مجاز را پیش بینی نمودیم چون برانگیختگی های با انرژی پایین مورد توجه است دراین مقاله دامنه انرژی را ۲-تا ۲ الکترون ولت درنظر گرفته ایم درنتیجه با درنظرگرفتن گذارم جاز اپتیکی دراطراف سطح فرمی با توجه به کوچک بودن گاف انرژی درایننانوتیوپ گذارهایبا انرژی پایین بررسی شده است و همچنین به خاطر بالا بودن چگالی حالت دراطراف سطح فرمی گذارهای مجاز زیادی قابل پیش بینی است. چهار گذار اپتیکی برای این ساختار برآورد شده است همچنین نسبت E22/11 بطور دقیق محاسبه گردید که با نتایج تجربی همخوانی دارد نتایج بدست آمده زمینه بکارگیری نانوتیوب کربن نیم رسانا به عنوان فعال اپتیکی پیش بینی می شود.