سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه رزازی بروجنی – دانشگاه تهران

چکیده:

سازند سیلیسی آواری زیور در برش آبش احمد با سن الیگوسن میانی – میوسن زیرین در استان اردبیل قرار دارد. مطالعات این سازند، منجر به شناسایی شش رخساره اصلی )کنگلومراG1, G2ماسه سنگ: مختلط،S1گل سنگ: شیلF1و پنج زیر محیط رسوبی )دشت سیلابی، دشت دلتا، پیشانی دلتا، پاشنه دلتا و کانال های زیر دریایی( گردید، که هرکدام از این شش رخساره به دلیل ویژگی هایی نظیر ساخت، بافت و اجزاء تشکیل دهنده آنها ، خاص یک محیط می باشند. محیط رسوبی دشت سیلابی دارای رخساره های کنگلومرایی دانه پشتیبانG1و شیل های حاوی درصد کلسیت ناچیز، زیر محیط کانال شامل رخساره کنگلومرایی گل پشتیبانG2و زیر محیط پیشانی دلتا شامل: رخساره مختلط می یاشد. رخساره های ماسه سنگ دانه پشتیبان توده ای S1وکنگلومرایی دانه پشتیبانG1و مختلط مریوط به زیر محیط دشت دلتا و رخساره های شیلی غنی از کلسیت و رخساره های گل سنگ آهک دارF1خاص زیر محیط پاشنه دلتا می باشند.