سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید قاسمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سارا کشکر – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

این تحقیق به دنبال بررسی جایگاه کتابهای الکترونیک ورزشی در نظرمخاطبان و همچنین مطالعه میزان توجه واستقبال مشتریان کتابهای ورزشی ازسایتهای اینترنتی فروش کتاب بود. به این منظور تعداد ۷۶۱ نفر از مراجعین بهبخش فروش کتابهای ورزشی در نمایشگاه کتاب و همچنین تمام ناشرین ورزشی و ناشرانی که علاوه بر کتابهای حوزه های دیگر به انتشار کتاب ورزشی )مجموعا ۱۰ ناشر( اشتغال دارند و نیز کتابفروش هایی که کتاب ورزشیجزء مهمی از فروش آنها را تشکیل می دهد ) ۱۱ نفر(، به عنوان جامعه مورد نظر این تحقیق انتخاب شدند که در این پژوهش به عنوان مخاطبان کتابهای ورزشی شناخته می شوند. روش تحقیق از نظر استراتژی، توصیفی است و مسیراجرای آن پیمایشی است و داده های تحقیق به شکل میدانی جمع آوری گردید . ابزار اندازه گیری تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی مناسب مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق گویای عدم استقبال مردم از سایتهای اینترنتی فروش کتاب بود و ایشان اعتقادی به اشاعه فرهنگ کتابخوانی توسطسایتهای فروش کتاب نداشتند و معتقد بودند که این سایتها اطلاعات کافی و به موقع در مورد کتابهای ورزشی ارائه نمی دهند و از خدمات فروش و تحویل این سایتها رضایت نداشتند. درحالیکه ناشران و کتابفروشها بیش ازمشتریان به کارایی و خدمات رسانی مناسب سایتهای اینترنتی فروش کتاب معتقد بودند. در این بین ناشران معتقد بودند که اطلاع رسانی این سایتها در مورد کتابهای جدیدا منتشر شده مناسب نیست . مشتریان معتقد به رشد وتوسعه کتابهای الکترونیک در آینده بودند ، هرچند هنوز درصد کمی از آنها از کتابهای الکترونیک استفاده می کنند، ولی معتقد بودند که در آینده جامعه به سمت کتابهای الکترونیک ورزشی بیش از کتابهای کاغذیگرایش خواهد داشت و به این ترتیب انتشار کتابهای کاغذی با بحران جدی مواجه خواهد شد و ماهیت شغلیناشران و کتابفروشها در نتیجه این رشد به مخاطره خواهد افتاد. در حالیکه ناشران و کتابفروشها هر چند به رشد کتابها الکترونیک ورزشی معتقدند ولی آن را تهدیدی برای کتابهای ورزشی و نیز ماهیت شغلی خود نمی دانند