مقاله توصیف گروه های اسمی در گویش لری خرم آبادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبان شناسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) از صفحه ۸۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: توصیف گروه های اسمی در گویش لری خرم آبادی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گویش لری خرم آبادی
مقاله گروه اسمی
مقاله گروه حرف تعریف
مقاله گروه حرف اضافه ای
مقاله گروه نقشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدابراهیمی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: م. عبدی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظریه گروه نقشی حرف تعریف یکی از تعدیل های صورت گرفته در نظریه حاکمیت و مرجع گزینی است که در توصیف و تحلیل گروه اسمی، تحول عمده ای پدید آورد. به طور مثال مجموعه ای از فرافکنی های نقشی خاص در سطوح بالاتر از اسم به کار می رود. درسطح بالاتر از گروه اسمی در گویش لری خرم آبادی، گروه های نقشی شمار، حرف تعریف و اضافه به کار می رود. گروه های نقشی مربوط به اسم بر گروه اسمی هیچ گونه نقش معنایی فرافکنی نمی کنند بلکه هر کدام ویژگی های نحوی خاصی را به گروه اسمی می افزایند. گروه نقشی حرف تعریف، از راه ویژگی های نحوی خاص حروف تعریف، به گروه اسمی ساخت و معنی مناسب تخصیص می دهد. گروه اضافه نیز از راه ویژگی نحوی اضافه و رابطه افزودگی، گروه اسمی را گسترش می دهد. تحقیق حاضر، گروه های نقشی مربوط به اسم را در گویش لری خرم آبادی بررسی و توصیف خواهد کرد.