سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جعفریان – پژوهشگاه نیرو
زهرا مدیحی بیدگلی – پژوهشگاه نیرو
همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

روش های پسرو – پیشرو یکی از روش های متداول جهت انجام پخش بار در شبکه های توزیع شعاعی می باشند . این روش ها دارای حجم محاسبات پایین و دقت مطلوبی می باشند. در بعضی از شبکه های توزیع جهت بالا بر دن قابلیت اطمینان و بهبود سطح ولتاژ شین هها، از ساختار حلقوی استفاده می شود یعنی شبکه ی توزیع از دو پست فوق توزیع تغذیه می شود. برای توسعه ی روش های پسرو – پیشرو به منظور انجام پخش بار در شبکه های شعاعی دارای مش تلاش های زیادی صورت گرفته است، ولی تاکنون در جهت توسعه ی این روش ها برای شبکه های از دوسو تغذیه اقدامی صورت نگرفته است. هدف از ارایه ی این مقاله توسعه ی روش پسرو- پیشرو برای انجام پخش بار در شبکه های از دوسو تغذیه می باشد. برای این کار با انتخاب یک نقطه ی انفصال، شبکه ی از دوسو تغذیه به صورت دو شبکه ی از یک سو تغدیه در آمده و اثر جریان عبوری از نقطه ی انفصال در شبکه ی از دوسو تغذیه، به وسیله ی تزریق جریان معادل به شینه های مربوطه به محل انفصال مدل سازی می شود . اینالگوریتم برای شبکه ی از دوسو تغذی هی دارای مش ۲۵ شینه ای به کار گرفته شد و مشاهده شد نتایج حاصل از اجرای این الگوریتم در قوانین مداری کیرشهف صدق می کنند، که نشان دهنده ی صحت عملکرد این الگوریتم می باشد