سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الناز محمدزنجانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعت
مسعود ورشوساز – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنع
محمد سعادت سرشت – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دو دانشکده های فنی، دانشگاه

چکیده:

در طول دهه گذشته، مهندسی نقشه برداری در نقاط مختلف جهان، پیشرفت های گسترده ای را درتکنیک های جمع آوری داده های مکانی داشته اس ت . از بین راه های مختلف پیشنهادی، یکی از این جدیدترین این توسعه ها به صورت استفاده از تکنولوژی لیزر اسکنر ظاهر شده اس ت. متد لیزر اسکنر به استفاده کننده اجازه جمع آوری اتوماتیک و مستقیم داده های سه بعدی را داده است . تحقیق در خصوص عوامل تأثیرگذار بر دقت و نابع آن ها، در اندازهگیریهای لیزر اسکنر به دلیل عوامل زیاد تأثیرگذار بسیار، سخت و پیچیده می باشد. به هر حال بدلیل وجو خطاهای مختلف آنچه در مورد این ابزار لازم به نظر می رسد کالیبراسیون انها می باش د. . تا کنون مدل های مختلفی جهت بهبود کیفیت داده های لیزر اسکن ر ارائه شده اس ت. در این مقاله بر اساس ساختار داخلی این دستگاه، مدلی پارامتریک جهت کالیبراسیون ابر نقاط حاصل ارائه می شود که اثر آن بر % کیفیت داده های حاصل از ایجاد یک میدان آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج ، بهبود دقت ۱۵%درصدی را در مختصات موقعیت ابر نقاط نشان میدهد.