سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه شبدیز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، ته
محمدرضا امین ناصری – دانشیار بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
حسین اکبری پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

تئوری گراف در مدلسازی بسیاری از مسائل موفق بوده است بطوریکه براساس این تئوری، مساله گرافی فرض می شود که هر گره از مجموعه گره های آن نشان دهنده یک وضعیت خاص و هر یال آن بیانگر فعالیتمورد نیاز برای انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر است. معمولاً، حل مساله مدل شده با گراف در یافتن مسیر خاصی از یک گره شروع به یک گره پایان خلاصه می گردد. از اساسی ترین نکات در محیط های پویا وحل مسایل مبتنی بر گراف، تصمیم گیری در راستای انتخاب گره های مسیر با توجه به قوانین حاکم بر مساله می باشد. پرواضح است که استفاده از مدل سازی شبکه و صف توسط گراف ها و عدم در نظرگیریجهت حرکت، باعث ایجاد خطا در حل مساله می شود. در این مقاله، رویکردی جدید به منظور اضافه یا حذف قوانین کنترلی سیستم در پاسخ به رویدادهای محرک ارائه شده است تا بدین طریق تشخیص خطادر محیط های پویا نیز ممکن گردد. در همین راستا با بهبود و توسعه الگوریتم پوشا توسط مجموعه های انفصالی و مکمل، سیستم خبره ای طراحی شده است که با ترسیم الگوی شکست در گراف های جهتدار و یادگیری آن، ضمن تشخیص مسیر بهینه )بدون وجود حلقه، ناسازگاری و افزونگی(، قوانین را بدون حذف یا بازسازی مجدد ساختار بروزرسانی ی نماید و از بروز خطاهای مشابه جلوگیری می کند. نتایج محاسباتی کاهش قابل ملاحظه زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی را در مقایسه با الگوریتم متناسب موجود در ادبیات بیان می دارد.