سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اقبال حسینی – دانشجوی دکتری تحقیق درعملیات
عیسی نخعی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رضا میهمی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله یک روش ابتکاری جدید برای تبدیل مساله برنامه ریزی دوسطحی به تک سطحی ارایه میگردد دراین روش با قرار دادن تابع هدف سطح دوم بعنوان یک متغیر جدید و جایگذاری آن درتابع هدف سطح اول مساله برنامه ریزی خطی دوسطحی به یک مساله تک سطحی تبدیل میگردد درادامه با توجه به اینکه مساله تک سطحی حاصل خطی است و جواب بهینه مسائل خطی یکی ازنقاط راسی است باروش شمارش ضمنی جواب بهینه مساله بدست می آید همچنین به منظور اثبات کارایی روش ارایه شده دو مثال عددی حل میشود و درنهایت مقایسه ای بین نتایج حصاله ازاین روش با نتایج روشهای دیگر با استفاده از دو مثال استاندارد صورت میگیرد که کارا بودن روش ارایه شده را نشان میدهد.