سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا غروی رودسری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
حمید نوری – کارشناس ارشد حسابداری
هادی اربابی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
غلامرضا نصیری – دکتر یمهندس یصنایع

چکیده:

دراین مقاله مساله مدیریت بازاریاب مورد بررسی قرارگرفته است از آنجا که این حوزه یکی از نقاط مهم و استراتژیک شرکت هادرمعرفی و فروش محصولات درسیستمهای توزیع مویرگی میب اشد مدیریت آن در تحقق اهداف شرکت هادرحصول بودجه فروش ازاهمیت فوق العاده ای برخوردار است دراین مطالعه یک الگوریتم حل کارا برای مسیریابی فروشنده با توجه به محدودیت های دنیای واقعی پیشنهاد گردیده و براساس داده های واقعی یک شرکت فعال درحوزه تولید و پخش محصولات غذایی شرکت گلستان اجرا گردیده است براسا سمدل توصیفی طراحیشده یک سیستم مکانیزه پشتیبان تصمیمگیری طراحی و معرفی گردیده بطوریکه حداکثر اهداف شاخصهای کلیدی و محدودیت های را لحاظ نموده و راهکار تعیین مناسب ترین مسیر حرکت بازاریابان را ارایه نماید.