سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرجان السادات فاطمی قمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکد
حسن جوانشیر – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنای

چکیده:

در این مقاله مساله تخصیص کانتینر به فضای انبار در یک ترمینال کانتینری با در نظر گرفتن نوع کانتینرها و موجودی اولیه بلوکهای ذخیره مورد مطالعه قرار میگیرد. ذخیرهسازی موقت کانتینرها و تخصیص محل ذخیره به آنها در بلوکهای محوطه در بنادر تجاری، یکی از گامهای اساسی در فرآیند حمل و نقل دریایی است که مستقیماً بر ترافیک تجهیزات ترمینال و متعاقباً بر روی زمان برگشت و توقف شناورها تاثیر میگذارد. هدف از این مقاله مینیمم کردن فواصل کل جابهجایی کانتینرها است. این فواصل، مسافت طی شده کامیونهای داخلی بین محل پهلوگیری شناورها و محل بلوکهای ذخیره است. بنابراین مساله تخصیص کانتینر به فضای انبار در ترمینالهای کانتینری به صورت مدل برنامهریزی عدد صحیح فرموله میشود. این مدل در نرمافزار لینگو کدنویسی و سپسبا روششاخه و کران حل میشود. نتایج به دست آمده از حل این مدل، مینیمم مسافت طی شده توسط کانتینرها را نشان میدهد. همچنین شناور تخلیه کننده کانتینرها، بلوک محل ذخیره، دوره ورود کانتینر به آن بلوک و دوره خروج از آن بلوک را برای هر نوع کانتینر مشخص میکند.