سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم باقری –
فریده قربانی –
زارع نجمه –

چکیده:

گردشگری مذهبی به عنوان یک واقعیت اجتماعی و فرهنگی، دارای وظایف و بازیابی روانی، آرامش روح ، لذت بردن از کارکردهای مثبت و منفی در جامعه می باشد. فضای معنوی، مشاهده جلوه های مختلف آداب و رسوم زیارتی، محصولات معنوی، جلای جان، خیر و برکت، جلوگیری از هر گونه تنش سیاسی، (روحانی- عرفانی) تمایلات اجتماعی، صلح پایدار، زدودن تصویر نامناسب و غیر واقعیف پرهیز از بیگانه گرایی و احساس حقارت، کشف منابع و منافع تحول اقتصادی و بازرگانی، کسب درآمد سرشار، – اسلامی) اشتغال زایی، شناخت فرهنگ معنوی، احیای غرور ملی، منش فرهنگ، پاسدات میراث فرهنگی، شناخت شیوه های زندگی، ایجاد اعتماد به نفس (ایرانی فرهنگی، حفظ منابع فرهنگی، همگرایی فرهنگی، بروز تبادلات فرهنگی، رشد سرمایه فرهنگی، تحکیم درک تفاهم ها، حفظ نظم، انسجام اجتماعی، میراث مشترک انسانی، تعادل، تعامل، ترمیم (میزبان و میهمان) گسترش روابط دوستانه، ارتباط و پیوند متقابل از مهمترین کارکردها و … توسعه شهر زائر و شهر مجاور، و میهمان- میزبان گسست کالایی شدن فرهنگ معنوی و دینی، از سویی. اثرات مثبت این حوزه در جامعه می باشد وجود نابرابری و بی عدالتی (میزبان و میهمان) سطحی بودن تماس و ارتباط متقابل بین اجتماعی و اقتصادی بین گردشگران و مردم محلی، انحصاری بودن احترام و حیثیت به زائران، وجود واکنش ها و عدم پذیرش زائر، تخریب آثار فرهنگی، استحاله فرهنگی، تهاجم فرهنگی، نابهنجاریهای فرهنگی، مفاسد و انحرافات اجتماعی و آثار تورم اقتصادی و از مهمترین پیامدهای منفی و موانع توسعه پایدار حوزه گردشگری»… قومیت گرایی و بر این اساس روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس هدف کاربردی و بر مذهبی است. اساس ماهیت، توصیفی و تحلیلی می باشد که ضمن جمع آوری اطلاعات از منابع و کتابخانه ها و دسته بندی آنها به بررسی توسعه گردشگری مذهبی و تأثیر آن بر نتایج حاصله در این پژوهش بیانگر آن. همگرایی فرهنگی در ایران پرداخته شده است. ارائه آموزش صحیحی به راهنمایان، ساکنان و گردشگران، ایجاد برنامه ریزی است که با رفع کمبود تسهیلات و خدمات، (میهمان و میزبان) های صحیح مبتنی بر واقعیت و نیاز افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی بین جامعه محلی و گردشگران، ثبات ، کنترل و نظارت می توان به راهکارهای توسعه … خدمات رفاهی و بهداشتی و دقیق در حوزه اقتصادی و رفع موانع پیشرفت این حوزه در ایران کمک بسیاری کرد.