سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن مهدیان بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توسعه روستایی)

چکیده:

اکثر کشور ها به تنوع بخشی اقتصاد روی آورده اند و می خواهند خود را از اقتصاد تک پایه ای برهانند و در جستجوی شناخت مزیت ها وخلق جدید مزیت ها هستند که یکی از این مزیت ها گردشگری است. بر طبق اظهار سازمان منطقه گردشگری ۱، ایران نیز به لحاظ داشتن پتانسیل بالای گردشگری با تقویت این منبع اشتغال زا می تواند به توسعه اقتصادی اجتماعی دست یابد. هدفاین مقاله بررسی نقش گردشگری در کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در کشور و شهرستان بروجن می باشد. در این پژوهش که با استفاده از روش اسنادی و همچنین مصاحبه انجام شده است در ابتدا نرخ آمار بیکاری در ایران را آورده و اشتغال را با تعدادی از کشور ها مقایسه کردیم و سپس گردشگری استان و شهرستان بروجن را را با دیگر مناطق مقایسه کردیم و در آخر با بررسی موانع گردشگری در منطقه به ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری پرداختیم. نتایج پژوهش حاظر می تواند در روندارزیابی توسعه توریسم، برنامه ریزی و طرح ریزی و اجرا در منطقه مورد مطالعه (شهرستان بروجن) مورد استفاده قرار گیرد