سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میثم بحیرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
احمد صحرائی جویباری –
داود حاتمی –

چکیده:

توسعه گردشگری به ویژه درکشورهای کمتر توسعه یافته عامل موثری برای مقابله با فقراست و موجب افزایش درآمد فشرهای مختلف کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و اجتماعی میشود منطقه ای کردن گردشگری درسطح ملی با توجه به ظرفیت های هرمنطقه می تواندبه توسعه مناطق منجر شود و میتواند با حمایت از سوی دولت درچارچوب منافع منطقه ای و درواحد با برنامه توسعه ملی زیرساخت های مناسبی را برای توسعه و بومی سازی گردشگری فراهم آورد برقراری توازن و تعادل دروضعیت پرداخت ها تنوع اقتصادی افزایش درآمدها و ایجاد فرصت های شغلی ازپیامدهای این صنعت به شمار می آید ضرورت افزایش درآمدهای عمومی کشور و کاهش وابستگی اقتصادکشور به درآمد حاصل از فروش نفت ایجاب می کند که استفاده از ظرفیت های زیستی کشور حفظ منابع طبیعی و صنعت گردشگری بیش ازپیش مورد توجه قرارگیرد ایران کشوری پهناور با شرایط جغرافیایی متنوع است که ازن ظر زیست محیطی سیاحتی و اقتصادی قابلیت های زیادی را درخصوص گردشگری دارد.این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای سعی دارد که بستری برای رونق دادن به قابلیت های گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری جهت بهتر نمودن وضعیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان را فراهم نماید.