سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد زارع اشکذری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
الیاس مودت – دانشجوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

شرایط اقلیمی و نقش پارامترهای آن برگردشگران مدیران شهری و روستایی و برنامه ریزی ورود و خروج گردشگران موثر است پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی-توسعه ای و ترکیبی از روشهای تحقیق پیمایشی کتابخانه ای و تحلیلی است و هدف کلی پژوهش شناسایی توانمندی ها و محدودیت های اقلیمی گردشگری درسطح استان یزد می باشد درراستای این هدف یک دهه اطلاعات آماری ۱۳۸۵-۱۳۷۵ از پارامترهای اقلیمی استان دما، رطوبت، تابش، باد و میزان بارش ۲۰ ساله ۱۳۸۵-۱۳۶۵ جمع آوری گردیده و با استفاده از آزمونهای آماری مختلف دمایی، بادی رطوبتی و تجزیه و تحلیل داده ها بانرم افزار Spss ، Excel و GIS صورت گرفته است که نتایج آن حاکی از اینکه مناطق پیرامون شیرکوه از شرایط اقلیمی مناسب با آسایش محیطی مطلوب برای گردشگران و مناطق مشرف به نقاط پست تر بیابانها و کویرها از شرایط نامطلوب اقلیمی و عدم آسایش محیطی برای گردشگران را دارا هستند و درنهایت با تهیه نقشه های اقلیمی گردشگری به ارایه راه کارهایی درجهت توسعه گردشگری با توجهبه پارامترهای اقلیمی صورت گرفته است.