سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید علی نورحسینی نیاکی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
محمد صادق اللهیاری – استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کشت تلفیقی برنج- ماهی در استان گیلان صورت گرفت. این مطالعه به روش پیمایشی بود که جهت انجام آن از پرسشنامه استفاده گردید. دادههای این تحقیق توسط ۱۸۴ شالیکار ( ۶۱ نفر پذیرنده و ۱۲۳ نفر نپذیرنده کشت تلفیقی برنج-ماهی) و از طریق نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده در روستاهای مورد مطالعه جمعآوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده گردید. نتایج نشان داد که تعداد اعضای خا نواده، تعداد دفعات مراجعه با عامل ترویج، شرکت در فعالیتهای آموزشی-ترویجی، عضویت در نهادهای اجتماعی و نیروی کار مزرعه از مهمترین فاکتورهای مؤثر جهت توسعه کشت تلفیقی برنج – ماهی در استان گیلان بودند.