سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل قلی نژاد – دانشگاه پیام نور گروه علمی علوم کشاورزی تهران
رسول اصغری زکریا – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

کود سبز شامل گیاهی استکه آن را قبل از کاشت محصول اصلی کشت کرده و بعد از مقداری رشد سبزینه ای آن را به زمین برمی گردانند بدون اینکه از این گیاه محصولی برداشت کننده این گیاه می تواند شامل هرگیاهی باشدغیر از آنهایی که بخشهای خشوی دارند یا خاصیت اللوپاتی برروی گیاه اصلی می گذارند دراصل کود سبز یک تناوب است کهمحصول ندارد و برای بهبود باروری و حاصلخیزی خاک ودرصورت لگوم بودن تامین کل یا بخشی از نیتروژن مورد استفاده محصول بعدی استفاده می شود بطوریکه از نظر رطوبت با محصول اصلی دررقابت نباشد اثرات مهم کود سبز شامل تامین عناصر مورد نیاز گیاه زراعی افزایش نیتروژن خاک اصلاح ساختمان و بافت خاک کنترل علفهای هرز و استفاده از خاصیت اللوپاتیک آنها می باشد.