سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
اکبر دشتی آقجه – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بالغ بر۳۰درصد جمعیت کشورایران دربخش کشاورزی مشغول به کارهستند و تمایل کشاورزان به خرید ادوات گسترش پیدا کرده ولی به دلیل نداشتن اطلاعات کافی ازروند رو به پیشرفت تجهیزات کشاورزی باعث شده که درانتخاب ادوات مناسب با وضعیت خود دچار مشکل شوند این مقاله پایگاه داده ماشین های کشاورزی سیستم پشتیبان تصمیم گیری را مطرح می کند این سیستم شامل بانک اطلاعاتی و پایگاه معلومات بعلاوه حوزه استفاده شده درترکیب مدلها بهینه سازی شبیه سازی و آنالیز است تصمیم گیری و استنباط مدل برنامه ریزی خطی بطور جداگانه هزاران متغیر و محدودیت را دربردارد درمدل مزرعه ای داده های وارد شده برطبق شکل و نوع قاعده ای که درپایگاه دانش ذخیره شده استفاده می شود مدلهای تحلیل شده بهینه سازی درمقادیر مخصوص و متغیرها نشان میدهد که چه نوع ماشین باید خریداری شود و چقدرمنابع و چه اندازه از آنها استفاده شود تا با درنظرگرفتن شرایط محیطی و شرایط دیگر به بیشترین سود دست یابین درشبیه سازی آزمایش حساسیتدرطرح ریزی آب و هوا و تغییرات بازار به کارگرفته می شود.