سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجیمه کریمی خانکهدانی – کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم ک
یوسف جعفری آهنگری – دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سیدرضا هاشمی – دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

حال حاضر فن آوری زیستی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه، دارای نقش اساسی است. گرایش بیشتر کشورهای در حال توسعه به استفاده از فنآوری زیستی برای بهبود کشاورزی، تولید مواد غذایی و دارو و نیز در جهت تبدیل پس مانده ها به فرآوردههای جانبی و با ارزش و بارور کردن زمینهای کم محصول میباشد . با توجه به رویکرد جهانی به محصولات ا رگانیک و تقاضای روزافزون مصرف کنندگان برای اینگ ونه محصو لات، تغییر مسیر به سوی کشاورزی ا رگانیک امری فوری و حیاتی است . گرایش عمومی جامعه به استفاده از گیاهان دارویی و به طور کلی فرآورده های طبیعی به ویژه در طی سالهای اخیر رو به افزایش نهاده است که از مهمترین علل تمایل جوامع مختلف نسبت به استفاده ازآنها را میتو ان به اثبات اثرات مخرب و جانبی ترکیبات شیمیایی، ایجاد آلودگیهای زیست محیطی و باقیمانده دارویی و ترکیبات سنتتیک در بدن را نام برد . به همین جهت هدف از این مقاله مروری بر فرصتهای جدید در صنعت کشاورزی با معرفی گیاهان دارویی در تولید سموم گیاهی اُرگانیک میباشد.