سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

تامین آب لازم برای آبیاری اراضی کشاورزی در شرایط کنونی کمبود منابع آب با چالشهای جدی مواجه م یباشد با شرایط خاص اقلیمی کشور خشکی و پراکنش نامناسب زمانیو مکانی بارندگی واقعیت گریزناپذیری ان استکه هر گونه تولید مواد غذایی و توسعه کشاورزی منوط بهاستفاده صحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور است دربسیاری از کشورهای در حال توسعه کشاروزی عمده ترین مصرف کننده آب می باشد و بیش از ۸۵درصد از منابع آبی و ۷۰درصد آبهای شیرین را مورد استفاده قرار داده است با توجه به موضوع کمیابی منابع آب و رقابت سایر بخشها با بخش کشاورزی بایستی ارایه خدمات و استفاده بهینه ازمنابع آبی دراولویت قرارگیرد امروزه اتلاف زیاد آب درنظام های آبیاری و کارکردهای ضعیف مدیریت آبیاری وضعیت موجود دربسیاری از کشورها را وخیم ساخته است بنابراین توجه به مدیریت صحیح آب دربخش کشاورزی جهت دستیابی به توسعه کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد.