سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا تن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رضا مقامی – کارشناس ارشد توسعه روستایی
محمدصادق صبوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
علی بدرقه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضر بررسی روشهای کشت ارگانیک درجهت دستیابی به توسعه پیادار بوده است کشاورزی مهمترین و ضروریت ترین بخش مایحتاج زندگی انسان میباشد و تصور دنیای توسعهیافته بدون کشاورزی امکان پذیر نمی باشد بسیار ی از دانشمندان و صاحبنظران دستیابی به توسعه پایدار را ازطریق کشاورزی امکان پذیر می دانند کشاورزی ارگانیک یکی ازراهبردهای اساسی است که ازسوی اکثرکشورهای جهان پذیرفته شده و جهته پیاده کردن ان اقداماتی را انجام داده اند درحال حاضر پایداری دررابطه با کشاورز یارگانیک بصورت یک جنبش می باشد که بسرعت دربسیاری ازکشورها درحال رشد است درکشاورزی پایدار دواصل کلیدی وجود دارد که درآن استفاده ازکودهای شیمیایی به خصوص افت کش ها و کودها باید به حداقل برسد و به مزرعه بصورت جامع نگریسته می شود یعنی کشاورزی پایدار باعث پیچیدگی اکوسیستم زراعی میشود.