مقاله توسعه کشاورزی با تاکید بر مناسبات شهر و روستا مطالعه موردی استان آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اقتصاد فضا و توسعه روستایی از صفحه ۲۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: توسعه کشاورزی با تاکید بر مناسبات شهر و روستا مطالعه موردی استان آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه کشاورزی
مقاله ارتباط شهر و روستا
مقاله اندازه شهر
مقاله استان آذربایجان غربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقیلو علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به مطالعه توسعه کشاورزی در روستاها در ارتباط با توسعه شهرها پرداخته است. فرض کلی تحقیق این است که با رشد شهرها کشاورزی نیز در روستاهای پیرامون توسعه یافته است. هدف نوشتار حاضر ارزیابی میزان توسعه کشاورزی در شهرستانها و تبیین توسعه کشاورزی مبتنی بر روابط سازنده شهر و روستا است. جامعه مورد مطالعه شهرهای مراکز شهرستانهای استان آذربایجان غربی و جوامع روستایی پیرامون و حوزه نفوذ این شهرهاست. داده های اطلاعاتی، عملکرد کشاورزی (دامی، زراعی و باغی) به تفکیک شهرستانها و جمعیت شهری مراکز شهرستانهاست که از جهاد کشاورزی استان و مرکز آمار ایران گرفته شده است. میزان توسعه کشاورزی با استفاده از مدل ارزیابی تاپسیس انجام شده و ارتباط اندازه شهر و توسعه کشاورزی در روستاها با مدل همبستگی و سنجش میزان تاثیر گذاری آنها در همدیگر از مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین اندازه شهرهای مراکز استانها با میزان توسعه کشاورزی رابطه معنی دار وجود دارد.سطح همبستگی این دو متغیر ۰٫۸۲۵ و سطح معنی داری آنها برابر ۹۵ درصد است. همچنین مدل رگرسیون نشان میدهد که رشد اندازه شهرها بر رشد توسعه کشاورزی موثر است و میزان تاثیر گذاری آن برابر با ۰٫۸۲ با سطح معنی داری صفر است به عبارتی ۸۲ درصد توسعه کشاورزی را اندازه شهرها تبیین می کند.