مقاله توسعه کالبدی فضایی شهر ورزنه و ارایه راهبردهای توسعه آتی شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در آمایش سرزمین از صفحه ۵۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: توسعه کالبدی فضایی شهر ورزنه و ارایه راهبردهای توسعه آتی شهر
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایش توسعه شهری
مقاله توسعه کالبدی فضایی
مقاله شهر
مقاله شهر ورزنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی نژاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی طاها
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ورزنه ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی صالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درک فرآیند توسعه شهری در برنامه ریزی توسعه شهری و مدیریت توسعه شهری پایدار نقش تعیین کننده ای دارد. در تحقیق پیش رو فرایند توسعه کالبدی – فضایی شهر ورزنه مورد بررسی قرار گرفته و پس از مشخص شدن پتانسیل ها و محدودیت های توسعه با استفاده از مدل های بولین و همپوشانی در GIS، و نیز محاسبه میزان فضای مورد نیاز برای جمعیت اضافه شده در دهه های اتی، راهبردهای بهینه برای توسعه آتی شهر ارایه شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و شیوه گردآوری داده ها اسنادی – کتابخانه ای است و برای تکمیل داده ها و پایش مراحل توسعه از مطالعات میدانی و مصاحبه با شهروندان نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که توسعه شهری ورزنه در ابتدا به صورت خودرو و در اطراف هسته اصلی شهر به صورت دایره ای رخ داده است، لیکن در مراحل بعدی، توسعه شهری به دلیل وجود زمین های کشاورزی در اطراف هسته اصلی ممکن نبوده و لذا شهر به صورت یک شهر موازی در طرف مقابل شهر فعلی (که توسط یک رودخانه از هم جدا می شوند) رخ داده و در طرح های جدید نیز توسعه در همان سمت و در جهت شمال در نظر گرفته شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که برای توسعه آتی شهر حتی برای جمعیتی سه برابر جمعیت فعلی نیازی به گسترش محدوده شهری نیست وبه دلیل پراکنده بودن شهر و ساختمان های غالبا یک طبقه در داخل محدوده شهری، پتانسیل توسعه در بعد ارتفاعی وجود داشته و نیز میزران زیادی زمین های خالی در داخل محدوده وجود ندارد که پتانسیل توسعه را دارا هستند.