سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا دهقان – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
کامبیز طالبی – دانشیار کارآفرینی فناوری
ابوالقاسم عربیون – استادیار کارآفرینی سازمانی

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت کارآفرینی در نظام اداری بخش دولتی پرداخته است. در این پژوهش از مدل سه شاخگی درتوسعه کارآفرینی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه ساخت یافته شامل ۸۵ سوال اصلی است که بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و بین کارکنان سازمان های دولتی مستقر در شهر تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط نخبگان تأیید شده و پایایی آن نیز از طریق پیش آزمون پرسشنامه از طریق توزیع تصادفی آن بین ۳۰ نفر از کارکنان بود که آلفای کرونباخ آن ۴۹ % تعیین گردید. روش نمونه گیری در اجرای این پژوهش، هدفمند غیراحتمالی بود. بامحاسبه فرمول n کوکران از میان جامعه آماری تحقیق ) N( شامل ۰۴۸۰۰ نفر، دقت احتمالی مطلوب ) d % %48 و احتمال خطای ۸ ) و همچنین مقدار t برابر با ۶۹۴۱ و S 0، حجم نمونه ۳۷۴ نفری تعیین و پرسشنامه به این تعداد توزیع شد که از این میان، / برابر با ۸ تعداد ۳۰۸ نفر پرسشنامه را تکمیل و تحویل دادند. داده های مربوطه در نرم افزار SPSS 18 ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت عوامل سه گانه ساختاری، رفتاری و زمینه ای موثر بر کارآفرینی در نظام اداری سازمان های دولتی، در وضعیت متوسطی قرار دارند. در رتبه بندی انجام شده، عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای، به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در نظام اداری سازمانهای دولتی شناسایی شدند. نتایج مهم پژوهش نیز مبیّن آن است که سازمان های دولتی باید به تغییر نگرش مدیریتی و توسعه رویکرد راهبردی، اصلاح ساختار مبتنی بر راهبردهای جدید، توسعه آموزشهای مهارتی و تمرکززدایی برای افزایش مشارکت در تصمیم گیری ها و اصلاح سیستمها و روشهای کاری به منظور ارتقای مستمر عملکرد سازمانی توجه نمایند.