سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سهند لطفی – دکتری شهرسازی
عبدالحسین اردکان – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی
سجاد عسکری – دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی

چکیده:

کارآفرینی به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی درجهان امروز نقش اساسی در فرایند توسعه جوامع دارد و میتواند سبب افزایش بهره وری ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود امروزه این مقوله از سوی بسیاری از کشورها و ممالک جهان به عنوان یکی از مقوله های مهم و تحول آفرین آغاز هزاره سوم مورد توجه خاص واقع گردیده و از آن به عنوان مزیت و شایستگی رقابتی بنگاه ها ملت ها و کشورها و نیز راهبرد مهم توسعه از جانب اقتصاددانان و صاحبنظران مختلف نام برده شدها ست با توجه به دستاوردهای چشم گیری که توسعه کارآفرینی درجهان داشته عملی ساختن این امر پیش از اجرای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری می تواند عاملی موثر به منظرو ایجاد شرایط مناسب جهت همکاری و مشارکت مالکین و ساکنین بافت های فرسوده شهری تلقی گردد این مقاله به منظور تعمیم پذیری الگوی کارآفرینی درحوزه مدیریت شهری به ویژه بهسازی ونوسازی شهری درایران ابتدا به اقدامات و برنامه های کشورهای مختلف درتوسعه کارآفرینی و برنامه های کارآفرینی شهری توجه کند و با توجه به تجارب سیار کشورها مطالعه ای توصیفی تطبیقی در حوزه کارآفرینی شهری انجام و نتایج و پیامدهای آن مورد بررسی قرار خواهد داد سپس با بهره جستن از دستاوردهای چنین رویکردی و با بومی سازی برخی از روشها و فرآیندها به تبیین توسعه کارآفرینی با هدف احیا اقتصادی بافت های فرسوده شهری می پردازد.