سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حبیب ابراهیم پور – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
سجاد حبیبیان – کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شاهد
سیدمجید احدی شعار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شاهد
مهدی گل وردی – دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی، پردیس قم

چکیده:

امروزه توسعه کارآفرینی برای دستیابی به ثروت، رفاه و اشتغال به امری اجتناب ناپذیر برای توسعه کشورها مبدل گردیده است. در دنیای در حال تحول و در حال پیشرفت امروز، کامیابی از آنِ جوامع و سازمانهایی است که بین منابع کمیاب و قابلیتهای مدیریت و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنیداری برقرار نمایند. کارآفرینی، اساس پیشرفت و توسعه جوامع است. اگر ملتی کارآفرین باشد، منابع زیر زمینی خود را نیز در راستای توسعه زیر ساختها به کار خواهد گرفت. بنابراین، تلاش برای انواع ابداعها، خلاقیت، نوآوریها و کارآفرینی، از جنبههای مهم جهاد اقتصادی است که تعبیر علمی آن، تولید ثروت از دانش است. هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی و راهکارهای ارتقای آن و نقش آنها در تحقق جهاد اقتصادی است.