سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یحیی رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
روح اله نوری – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست

چکیده:

استفاده از روشهای اماری چند متغیره مانند آنالیز مولفه اصلی PCA و آنالیز فاکتوری اصلی PFA یکی ازموثرترین روشهای بررسی تغییرات الودگی رودخانه ها است دراین تحقیق جهت مشخص نمودن پارامترهای کیفی که ازاهمیت بیشتری در تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه کارون برخوردارند از دو روش PCA,PFA استفاده گردیده است به این منظور اطلاعاتمربوط به ۹ پارامتر فیزیکی – شیمیایی آب این رودخانه در ۵ ایستگاه طی سالهای ۷۹تا ۸۲ مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل نشان داد که پارامترهای کیفی تاثیر گذار و مهم در فصول مختلف سال با یکدیگر یکسان نبوده و متفاوت است در فصل بهار تنها دو پارامتر هدایت الکتریکی و کدورت آب از اهمیت بالایی برخوردارند درحالیکه تعدادپارامترهای کیفی تاثیر گذار در فصل زمستان به ۵ پارامتر هدایت الکتریکی نیترات، اسیدیته ، درجه حرارت آب و کل مواد جامد محلول آب افزایش می یابد.