سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشته احمدی – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در سالهای اخیر گردشگری از اهمیت فو قالعاده ای برخوردار شده است تا حدی که به این مسئله به عنوان صنعت نگریسته می شود . موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب چرخه گردشگری و عناصر و فاکتورهای متعددی است که رویهم رفته سامانه گردشگری را تشکیل می دهند. یکی است. « امنیت گردشگران و مقصدهای گردشگری » از مهم ترین این فاکتورها به عنوان یک فعالیت ج هانی « گردشگری روستایی » ، در میان طیف گسترده انواع صنعت گردشگری امروزه با توجه به هم پوشی سه اصل ایجاد اشتغال و درآمد زایی، رضایت گردشگر و حفظ محیط زیست اهمیتی دو چندان یافته است. در همین راستا تدوین چارچوب استاندارد و راهکارهای اجرایی برای توسعه گردشگری در مناطق روستایی که با در نظر گرفتن ویژگی های زیست محیطی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی به اهداف توسعه پایدار دست یابد و با توجه به ارتباط تنگاتنگ مقوله احساس امنیت و آرامش و ارتقاء صنعت گردشگری، امنیت گردشگران اعم از داخلی و خارجی را حتی در مناط ق دورافتاده تضمین نماید، هدفی است که در در این مقاله دنبال می شود