سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مدیحه جوشن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی دانشکده منابع طبیعی وکویرش
زهرا نوفرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی دانشکده منابع طبیعی وکویرش
محسن احمدی – کارشناس ارشد جغرافیایی طبیعی(اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)

چکیده:

امروزه رشد روز افزون جمعیت ،موجب نیاز بشر به مواد غذایی گردیده که این عامل موجب گسترش تولیدات کشاورزی و تاثیرات سوء بر خاک و منابع پایه شده است ودر سالهای اخیربه دلیل بروز مشکلات زیست محیطی ،بحث توسعه پایدار از اهمیت فراوانی برخوردار شده است . در این نوشتار دلایل لزوم توجه به توسعه پایدار،مفهوم توسعه پایدار از دیدگاههای گوناگون،روشهای اندازه گیری توسعه پایدار ونقش پدیده پراکندگی اراضی زراعی در توسعه کشاورزی مورد بحث قرار می گیرند .برای اندازه گیری توسعه دو معیار به نامهای توسعه پایدار قوی و توسعه پایدار ضعیف ارائه شده اندبراساس معیار توسعه پایدار ضعیف توسعه ایی پایدار است که ذخایر سرمایه یک کشور که در برگیرنده سرمایه های فیزیکی ،انسانی وطبیعی است باگذشت زمان کاهش نیابد واز نظر معیار توسعه پایدار قوی ،توسعه کشاورزی هنگامی می تواند پایدار باشد که میزان سرمایه های طبیعی در جریان توسعه کاهش نیابد وهمچنین در این نوشتار به چالشها ومشکلاتی که فراروی بخش کشاورزی در ارتباط با توسعه پایدار وجود دارد اشاره شده است .وبا توجه به اهمیت بخش کشاورزی در زمینه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی و..بنابر این می توان نتیجه گرفت که دستیابی به توسعه پایدار که مستلزم مدیریت عقلایی منابع طبیعی وتوجه به منافع نسلهای آینده از طریق سیاستهای مناسب جمعیتی ،آموزشی وعقلایی است.