سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزادشوشتر

چکیده:

یکی ازراهبردهای کشورهای مختلف اعم ازتوسعه یافته و توسعه نیافته برای افزایش کمی و کیفی تولیدات و تامین غذای بیشتر و نیز فائق آمدن برمشکلاتی نظیر کوچک بودن واحدهای تولید کشاورزی پراکندگی قطعات زراعی ناپایداری تولید تعاونی کردن نظام تولید کشاورزی درعرصههای مختلف می باشد بنابراین توجه به تعاونی ها به عنوان یکی ازمظاهر فرهنگ همکاری مشارکت و مساعدت درفع نیازهای مشترک اعضا و رفع مشکلات و معضلات اجتماعی جامعه و فعالیت های انسانی ضروری به نظر می رسد تعاونی ها بیشترین سهم را درایجاد اشتغال زایی و تولید ناخالص ملی به ویژه درکشورهیا درحال توسعه ازجمله ایران را دارا میب اشد توجه به تعاونی ها به کشاورزان کمک می کند تامشکلات را از راه همیاری و استفاده ازظرفیت گروهی اعضا رفع کنند و درراه حصول به اهداف و منابع مشترک زمینه را برای ایجاد تغییرات مناسب درجهت نیل به توسعه پایدار کشاورزی ازطریق فعالیت گروهی را فراهم نماید.