سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

لیزا نبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

هم اکنون بیش از سه دهه از توجه جهانی به موضوع حفاظت محیط زیست وحدود دو دهه از مباحث پیرامون توسعه پایدار می گذرد. نظری اجمالی در تاریخ کشورهای توسعه نیافته دو مسئله عمده را برای ما روشن می سازد: اول اینکه اغلبکشورهای توسعه نیافته در مقطعی از تاریخ خود یا مستعمره کشورهای توسعه یافته صنعتی امروزی بودهاند ، و یا وابستگی اقتصادی سیاسی نزدیکی با آنها داشتهاند. مسئله دوم اینکه علل توسعه نیافتگی را بایستی در پدیده توسعه جستجو کرد. -توسعه پایدار انسان محور است و هدف نهایی توسعه تعالی انسان است تمام اندیشمندان و متخصصان توسعه، توسعه را امریچند بعدی دانسته که دارای جنبه های کلی و اساسی است ، که شامل زمینه های اصلی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی است.کشاورزی پایدار یعنی تنوع فعالیتهای کشاورزی با اهداف: امنیت غذایی، ایجاد درآمد واشتغال در نواحیروستایی، خصوصاً به منظور ریشه کنی فقر؛ حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست. سه معیار کلیدی شامل افزایش کارایی و بهره وری، ایجاد تنوع و افزایش برگشت پذیری و به حداقل رساندن مخاطرات در مورد کشورهای صنعتی وکشورهای در حال توسعه به طور یکسان قابل اعمال هستند. لذا پیشنهاد میگردد برنامه ریزی های کوتاه مدت به بلندمدت تبدیل وضرورت جامع نگری وتوجه به منافع بلندمدت که در آن سلامت انسان وحفظ محیط زیست در نظر گرفته شده باشد مد نظر قرار گیرد.