سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید حیدری مکرر – استادیار برنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل
معصومه کمان باز – دانشجوی کارشناسی ارشد
غزاله احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی

چکیده:

توسعه پایدار مفهومی است که در سال های اخیر به عنوان یک مساله ی جهانی به آن نگریسته شده است و ازدیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار هرفته است. آنچه امروز ه در مورد توسعه ی مناطق ر وستایی مطرح است توسعه پایدار رو ستاییست. توسعه ای که بتواند نیا زهای کنونی بشر را تامین کند بدو ن آن که توان های محیطی زیستی نسل آینده را در تامین نیا زهای شان به مخاطره انداز د. در هر جامعه ای کشا ورز ی به لحاظ اهمیتی که در امنیت غذایی استقلال سیاسی کشور داردنباید در برنامه های توسعه مورد بی توجهی قرار گیرد چون در ایران کشا ورز ی همواره به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان توسعه مطرح است بر این اساس میتوان این بخش را بخش استراتژیک کشور دانست چرا که هربرنامه اصلاحی اقتصادی بد ون توجه تاکید به این بخش راه به جای نخواهد برد.