سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم مرتضایی فریزهندی – استادیارپژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران- دکترای
ایرج هاشم زاده – دکترای علوم مهندسی شیلات و آبزیان

چکیده:

سد کارون ۳ در آبان ماه ۱۳۸۳ آبگیری شد. انجام این پروژه آثار و نتایج فراوانی در حوز ههای اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و فنی در بر داشت. این تحقیق قبل از آبگیری سد به منظور جلوگیری از اثرات منفی سدسازی و استفاده از فرص تهای ج دی د، را هکارهای اجرایی در بخ شهای مرتبط با منابع طبیعی مانند پوشش گیاهی، شیلات، دامداری و اکوتوریسم ( توریسم طبیع ی) ارائه گردید. روش کار تلفیقی از جم عآوری اطلاعات میدانی و کتابخان های بود و با کمکGIS نقش ههای لازم تهیه شد. با توجه به پتانسیل موجود محلهای مناسب برای اجرای عملیات معرفی گردید. معرفی مکا نهایی برای توسعه دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، توسعه زنبور داری، سازماندهی استفاده از تولیدات جنبی دام از پیشنهادات بخش دامداری بو د. در بخش شیلات رو شهای مناسب پرورش ماهی در منطقه و مناطق مناسب برای احداث استخرها و کانا لهای بتونی معرفی شد. مطالعات انجام شده نشان داد که قبل از احداث هر سدی علاوه بر در نظر گرفتن ملاحظات فنی، اقتصادی و اجتماعی باید با مطالعه وضعبت طبیعی حوزه، فرص تها و چال شهای ناشی از اجرای سد در ارتباط با منابع طبیعی را شناسایی و برای آینده منطقه برنام هریز ی کرد.