سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید پریشان –
لیلا دیانی – کارشناس موسسه توسعه روستایی

چکیده:

مخاطرات طبیعی بویژه پدیده زلزله اغلب خاموش ودرعین حال بالقوه مستعد ایجاد اسیب هستند نکته قابل توجه دراین راستا این است که پیامدهای ناشی از مخاطرات طبیعی زلزله درطی هردورزمانی متناسب با مبانی اندیشه قدرت اجتماعی فنی و تکنولوژیکی دچارتغییرات محسوسی شده و خواهد شد درچند دهه اخیر دررویکردهای مختلف به مدیریت ریسک زلزله تحولات اساسی به وجود آمده است امروزه این نکته اساسی که بین توسعه و مدیریت ریسک زلزله ارتباط تنگاتنگی وجود دارد برکسی پوشیده نیست به همین خاطر دراکثر کشورها دیدگاه توسعه پایدار مبنا و چارچوب عملی به منظوردستیابی به اهداف مدیریت نوین کاهش ریسک زلزله تلقی می شود حال نوشتار پیش روی با استفاده ازم طالعات کتابخانه ای و اسنادی درپی پاسخگویی به سوال یا سوالات زیربوده است ارتباط بین توسعه پایدار توسعهپایدار و مدیریت ریسک زلزله چگونه می باشد یافته ها نشان داد که دیدگاه توسعه پایدار با تاکید برمولفه هایی همچون رعایت عدالتمحیطی برنامه ریزی منظم فیزیکی اختصاص بهینه فضا به فعالیت ها مقاوم سازی ارتقای آگهی و افزایش دانش زلزله مشارکت و… نقش ویژه ای درمدیریت ریسک زلزله دربین عرصه های شهری و روستایی دارد.