سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سمیه اشرفی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده:

جهانگردی و توریسم همواره بخشی از توسعه است بنابراین توریسم نمی تواند جدااز مفهوم توسعه پایدار باشد صنعت توریسم یکی ازمنابع درآمدی است کهدرسالهای اخیر گسترش زیادی داشته است امروزه صنعت توریسم به منزله نمادی از فرهنگ و هویت بوده است و یکی ازمنابع مهم کسب ارز است توسعه پایدار براهمیت رشد و توسعه دائمی تاکید دارد از آنجایی که رویکرد توسعه پایدار روش هماهنگ و منسجمی است که عکس العمل تمامی فعالیت های انسانی را در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با محیط طبیعی مورد توجه قرار میدهد می تواند با بهره گیری از توانمندی های صنعت توریسم در رسیدن به اهداف خود موفقتر عمل نماید صنعت توریسم و گردشگری برخلاف سایر صنایع که اغلب موجب آلوده کردن محیط زیست می شود زمینه ساز تفاهم و ارتباط بین ملل مختلف بوده و می تواند زمینه ساز توسعه پایدار باشد.