سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حمید رفیعی – کارشناس اشتغال و تامین منابع اداره کل صنایع دستی و گردشگری استان یزد
سمیه نوری زاده فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

ایران در بین ۱۰ کشور اول جهان از لحاظ وجود جاذبههای توریستی قرار دارد. با این که این جاذبهها شرط لازم توسعه صنعت توریسم میباشد ولی امنیت سفر، وجود تاسیسات مناسب اقامتی و تفریحی و همچن ین تلاش برای معرفی جاذبهها و جلب توریستهای خارجی از عوامل مهم در توسعه صنعت توریسم می – باشند. روند سه دهه اخیر ورود توریست به ایران نشان میدهد که عوامل موثر در جذب توریست خارجی به ایران متزلزل بوده و این روند دچار نوسانات زیادی شده است. با ای ن وصف شناسا یی علل و ی افتن راهکارهای مناسب جهت جلب گردشگران و انجام برنامهری زی مناسب (سرما یهگذار ی و ….) از اهمی ت بسزایی برخوردار است. طبق آمار شورای مسافرت و جهانگردی۱۰/۹ درصد از کل تو لی د ناخالص مل یGNP) 10/7درصد اشتغال، ۱۱/۴درصد سرمایهگذاری و ۱۱ درصد مالیات جهان از صنعت گردشگر ی است ۳ امروز صنعت گردشگری ۴ به اندازهای در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را (صادرات نامریی) نام نهادند. این صنعت به عنوان یکی از بزرگترین منابع درآمد جهان به حساب می- آید. سیاستهای کلان گردشگری باید همواره با منابع و مصالح محیطی طرح و اجرا شوند . در غی ر ای ن صورت، گسترش این صنعت میتواند در منابع طبیعی، ملی و حتی میراث فرهنگ ی اثرات مخرب ی بر جا بگذارد. برای حفاظت بهتر از محیط زیست مورد استفاده ای ن صنعت و حرکت کردن در جهت توسعه پایدار، باید زمینههای معقول و منطقی فراهم کرد. در این می ان زیرساخت ها ی مناسب گردشگر ی نقش . بسزایی در ایجاد توسعه پایدار دارند در این تحقیق سعی میشود تعریفی جامع و کامل از توسعه پایدار، گردشگری پایدار، زیرساخت و انواع زیرساختهای گردشگری ارائه شود. هم چنین با مدد از تجربیات موفق داخل و خارج از کشور، الزامات توسعه پایدار گردشگری با استفاده از مزیتهای رقابتی بومی و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور با رویکرد نقش زیرساخت ها بیان میگردد و از این طریق، موانع، محدودیتها و چالش های پیش روی توسعه پایدار گردشگری در کشور، شناسایی خواهد شد و با الهام از تجربی ات سا یر کشورها، ش یوههای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی با افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های گردشگری به منظور توسعه پایدار گردشگری بیان خواهد شد