سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد صادق صبوری – عضو هیات علمی وباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
امیر صداقت – کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستائی وعضوباشگاه پژوهشگران دانش
مهدی نورانیان – رئیس اداره تعاون شهرستان سمنان ودانشجوی کارشناسی ارشد ترویج وآموزش ک

چکیده:

سرزمین ها، منابع محدودوآسیب پذیرهستند اما استفاده غیرمنطقی وروش های بهره برداری نادرست باعث تخریب وآسیب پذیرشدن سرزمینها می گردد .اما انسان متمدن نحوه اس تفاده مستمروبا صرفه رادرغالب یک برنامه ریزی منسجم پایه گذاری کرد که درآن ازسرزمینها به اندازه توان یاپتانسیل تولید آنها بهره برداری گردید وعلاوه برآن نحوه استفاده ازسرزمینها رابراساس توان کاربری آنهابنا نهاد تاتقاضاهای اجتماعی واقتصادی بشررادرجهت بهبود وضعیت مادی ومعنوی درطول زمان ومکان برآورده سازد. فرآیند مدیریت وتوسعه پایدارنتیجه تصمیماتی خواهدبود که در حوزه های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی وجمعیت ، فضاواقلیم ، محیط وسرزمین می بایست اتخاذ شود. ایران به لحاظ موقعیت جغرافیائی واقتصادی ویژه خود وقرارگرفتن بین سه قاره آسیا ، اروپا وآفریقا دارای برتری نسبی بارز درعرصه مبادلات تجاری وترانزیتی است ومی تواند ازطریق نهادسازی و ایجاد زیربناهای حمل ونقل چند وجهی به یک قطب مهم تجاری تبدیل شود . جزیره قشم با بهره گیری ازمزیتهای مناطق ساحلی ودارابودن سواحل عمیق وامکانات بالق وه برای تبدیل شدن به یک مرکز تولید وتجاری منطقه ای واجد امتیازات وبرتری های ویژه ای است . ازدیگر مزیتهای جزیره قشم می توان به تجارت جهانی ازطریق دریای آزاد وقرارگیری درمسیرارتباطی بین قاره اروپا ، آسیای جنوبی وآسیای جنوب شرقی وکریدور ترانزیت کالای جنوب ، شم ال وایجاد هاب هوایی بین المللی به دلیل کریدور پروازهای بین المللی شرق به غرب جهان ومزایای طبیعی وصنعتی ومخصوصا صنعت گردشگری وتوریسم اشاره کرد.