سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالحسین صالحی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

توسعه پایدار: توسعه ای است که در آن تأمین مستمر نیازها ورضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان مد نظر باشد به گونه ای که ضمن پذیرش یک نرخ رشد در آمد سرانه واقعی ، از تخریب ذخایرطبیعی جلوگیری کند. موضوعات اصلی وشرایط لازم برای توسعه پایدار براساس کمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه : – جمعیت وتوسعه – امنیت غذایی – تنوع حیات ،گونه ها واکوسیستم – انرژی – صنعت – چالشهای شهری الزامات توسعه پایدار – وجود یک نظام سیاسی که با تأمین امنیت برای شهروندان ، آنها را در تصمیم گیری ها مشارکت دهد – وجود یک نظام اقتصادی که بتواند برای تنشهای ایجاد شده از ناموزونی توسعه ، چاره اندیشی کند . – وجود یک نظام تولیدی که ملزم به حمایت از محیط زیست ومحیط را اساس توسعه بداند. – وجود یک نظام دانش فنی مناسب که الگوهای پایداری از تجارت مالی فراهم نماید . – وجود یک نظام بین المللی که الگوهایی ازتجارت ودارایی را ایجاد کند .وجود یک نظام مدیریتی قابل انعطاف که ظرفیت خود اصلاحی را داشته باشد . در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای فقیر ،رشد اقتصادی به عنوان کلید توسعه قلمداد شد در این دوره در میان کشورهای در حال توسعه در رابطه با دریافت کمک از کشورهای پیشرفته وادغام آنها در اقتصاد جهانی یک خوشبینی وجود داشت . در دهه ۱۹۷۰ بیشتر کوششهای توسعه ،صرف چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی بین مردم شد.همچنین کشورها تشخیص دادند که وجود فقر ارتباط مستقیمی با بحرانهای محیطی داشته واین مشکلات را دوچندان می سازد . در دهه ۱۹۸۰ برای اولین بار توسعه به عنوان هدفی برای دستیابی به حفاظت محیط زیست در چارچوب استراتژی حفاظت جهانی مد نظر قرار گرفت . بین کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه یک اختلاف اساسی در نگرش نسبت به مسائل محیطی دیده می شود .در کشورهای پیشرفته مهمترین مسئله کیفیت زندگی است ،در حالی که درکشورهای در حال توسعه چگونه زنده ماندن مطرح است