سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام تاجریزی – جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی -دانشگاه بیرجند، ، ایران
جواد میکانیکی – جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی -دانشگاه بیرجند، ، ایران

چکیده:

علیرغم تنگناهای زیست محیطی در مناطق خشک و بیابانی ، وجود فرصتهای بهره برداری از منابع طبیعی یکی از راه های تعامل سازنده با شرایط محیطی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار در این مناطق است. وجود زیستگا های متعدد گیاهان دارویی در خراسان جنوبی که در نوع خود از نظر ذخایر ژنتیکی در کشور بی نظیر می باشد یکی از راه های ایجاد درآمد و اشتغال پایدار در استان به شمار می رود. مقاله حاضر به پتانسیل بهره برداری از گیاهان دارویی خراسان جنوبی با هدف تحقق توسعه پایدار با رویکرد اکولوژیکی- اقتصادی پرداخته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی با تکیه بر مشاهدات عینی و مصاحبه است. نتایج تحقیق بیانگر وجود پتانسیل اکولوژیکی و اقتصادی در زمینه بهره برداری از گیاهان دارویی جهت ایجاد اشتغال مولد و درآمد پایدار در شرایط نامساعد اقلیمی مناطق خشک و بیابانی است که از آن به عنوان فرصتی جهت تحقق اهداف توسعه پایدار با تکیه بر منابع محلی و سازگار با وبژگیهای اکولوژیکی می توان بهره گیری نمود.