سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
کاکا شاهدی – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدیه زیرجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

یکی از فاکتورهای اصلی در توسعه پایدار حفاظت و اماده سازی منابع طبیعی به ویژه منابع آبی است مدیریت پایدار منابع آب مستلزم ایجاد بسترهای مناسب براساس شرایط طبیعی اجتماعی و ویژگی ساختار اداری در ابعاد ملی استانی و محلی می باشد پیش نیاز تامین این بسترها آشنایی با اصول توسعه پایدار می باشد توسعه پایدار تنها با جایگزین سازی یا بازسازی منابع با مشارکت گسترده مردم و با ساماندهی یکپارچه و هماهنگ استحکام و تداوم می یابدرویکرد جامع مدیریت منابع آب مهمترین رویکرد برای مدیریت این منبع حیاتی است مشارکت مردمی وجه اساسی و در عین حلقه گمشده توسعه پایدار در بخش آب است مردم منابع و مشارکت سه رکن توسعه پایدار انسانی را تشکیل میدهند با این تفاوت که مشارکت در مقایسه با دو رکن دیگر نقش ساختاری داشته و دو عامل مردم و منابع در چهارچوب آن به فعالیت در می آیند.