سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی گودرزی سروش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فرزانه سمائی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

توسعه پایدار شهری به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده است و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه، محیطی، اقتصادی و اجتماعی در کنار هم لحاظ خواهد شد. بنابراین شهر پایدار برآمده از فرآیند توسعه ای است که انسان را هدف نهایی قرار داده و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی- اقتصادی و بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و زمینه های لازم را برای زندگی پایدار مادی و معنوی فراهم آورده است. این نوشتار با نگاه به مفاهیم مطرح شده در سه حیطه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سعی دارد کنکاشی پیرامون مبانی نظری توسعه پایدار شهری از دیدگاه اسلام داشته باشد. زیرا برای نیل به شهر آرمانی می توان اصولی را که تعالیم اسلام قرن ها پیش برای زندگی و تداوم حیات بشر مطرح می نماید مورد بررسی قرار داد و با پیاده کردن مجموعه تعالیم اسلام در زمینه مبانی توسعه شهرها به توسعه پایدار شهری به شکل مطلوب تحقق بخشید.