سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلیل عبدالهی پورحقیقی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استهبان
علیرضا حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سمیه احمدی حقیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

استفاده از تکنولوژی آبیاری های نوین کلید توسعه پایدار در بخش کشاورزی و منابع آب است دراین پژوهش تاثیر طرحهای آبیاری نوین اجرا شده در سیزده سال گذشته درشهرستان استهبان بروضعیت آب و خاک شهرستان از نظر کمی و کیفی مورد مطالعه قرارگرفت. همچنین به منظورگسترش این سیستم ها در سالهای آینده و تاثیر ات اقتصادی آن میزان رضایتمندی کشاورزی با روشهای آماری و پرسشنامه ای بررسی شد نتایج نشان دهنده کاهش کمی و کیفی منابع آب در منطقه شامل چاه، قنات، چشمه و رودخانه می باشد رضایت عمومی از این سیستم ها بخاطر کاهش مصرف آب چشم انداز روشنی را برای بهینه سازی استفاده ازمنابع آب و خاک فراهم می آورد