سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی نورطوبی تهران،

چکیده:

مهمترین خواسته های انسانها به صورت شاخصهای پایداری، عدم تمرکز، عدالت و برابری، کارآیی و اثربخشی، مشارکت مدنی، شهروندمداری، شفافیت، پاسخگویی و امنیت مطرح می باشد. شکل گیری این شاخص ها منبعث از نیازهایانسانی است که مدیریت توسعه پایدار شهری را شامل می گردد. از آنجایی که این شاخصها بیشتر در مقیاس های ملی، ناحیه ای و شهری مطرح می باشند و بسیاری از سیاست ها و برنامه ها در این راستا تهیه و تدوین شده اند، درمقیاسهای پایین دست شهری که شامل مناطق و محلات شهری می شود طرح و برنامه ای در این مقیاس تهیه نشده است و سیاستها و برنامه های توسعه پایدار شهری در مقیاس پایین دست شهری وضع نشده اند. در این مقاله با هدفشناخت شاخص های پایداری در محلات و توجه به توسعه پایدار محلی و تحقق شاخصهای پایدار مدیریت شهری درمحلات و به عنوان نمونه موردی در سطح محله پرواز یکی از محلات شهر تبریز پرداخت شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با استفاده از برداشت میدانی و در مواردی به صورت کتابخانه ای می باشد و در پایان توسعه پایدار و مدیریت آن را در محله مذکور مورد ارزیابی قرار داده است.