سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

هانی زارعی – کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

شهر شیرازمر کز استان فارس سابقه تاریخی به عنوان مرکز یکی از ایالتهای پنجگانه استان فارس تحت عنوان اردشیر خوره دارد که به قبل از اسلام باز می گرد د درخصوص نام این شهر عده ای ان را برگرفته از نام فرزند تهمورس راز و فراوانی شیر در انجا دانسته اند با توجه به اهمیت گونه مسکونی و تحقیق و بررسی در مورد انواع آن در شهر های گوناگون کشور این مهم در مورد ابنیه دوره قاجار به ویژه بناهای تاریخی شهر شیراز و گونه مسکونی آن کمتر صورت گرفته است این مقاله با هدف دستیابی به این ویژگی ها به بررسی چند باب منزل مسکونی که اسامی آنها در جدول شماره یک اورده شده است در دوره قاجاری این شهر می پردازد و با توجه به کالبد معماری اجزا و عناصر معماری تزئینات و سازه نمونه انتخابی به بررسی پلان ها اتاق ها حیاط ها و سایر فضاهای خدماتی می پردازد فرضیه اصلی در مقاله حاضر این است که خانه های مسکونی شهر شیراز در دوره قاجاریه علاوه بر تاثیرهای ناشی از اقلیم که در ساخت و انتخاب مصالح و جهت گیری بنا مشهود می باشد در پلان چیدمان فضایی ویژگیهای معماری سازه و تزئینات پاره ای اشتراک ها در وجوه مذکور دارد. این مقاله در پی بررسی و کشف استاندارهای فضایی دردوره مذکور می باشد و نتایج حاصل از این کنکاش دستیابی به استاندارهایی که در طراحی ابعاد حوض، باغچه ورودی ، حیاط و مکان گزینی فضاهای اصلی می باشد که با دوره های قبلی خود کاملا متفاوت می ب اشد و به عنوان ویژگی خ اص فضایی دوره قاجاریه قابل ذکر می باشد.