سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی روحی پناه ابرقویی – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

هدف کلی ما دراین مقاله بر آن است که با استفاده از مفهوم پارادایم های چند سطحی که انقلابی بزرگ در دنیا بوجود اورده از دید تک نگری به واژه ها و همچنین نقاط قوت بویژه نقاط ضعف درهریک از چارچوب های ارائه شده برای حل بحران از یک دید کلی به همه مسائل نگاه کنیم و همه مسائل و مشکلات و نقاط قوت را بصورت کلی و در مجموع به آن نگاه کنیم تا به توان با اجماع بررویمسائل آن را به بهترین شیوه حل کرد به این صورت که گفته شد ما از طریقی متفاوت یعنی رسیدن به منابع آب پایدار از طریق خاک این کار را انجام دهیم که دراین صورت با یک تیر به دو هدف رسیده ایم هم مدیریت منابع آب و هم حفظ خاک که با لحاظ کردن این دو عامل می توان منجر به بسیاری از عوامل مطلوب از جمله افزایش اقتصاد جامعه کاهش بیکاری و کاهش الودگی شود.