سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا نوفرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی وکویرشناسی
مدیحه جوشن – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی وکویرشناسی

چکیده:

توسعه پایدار موضوعی که امروزه در بخش های مختلف جوامع بسیار مورد توجه قرار گرفته،درواقع توسعه ای است که علاوه بر تامین نیازهای نسل حاضر توانایی نسل آینده را د‏ر تامین نیازهای خود ‏تضمین کند.ازجمله نیازهای حائز اهمیت به خصوص در مناطق خشک نیاز آبی است ،برطبق تعریفی که از توسعه پایدارارائه شدو با توجه به محدودیت منابع آبی در مناطق خشک، تامین نیاز آب در این مناطق باید به گونه ای صورت گیرد که علاوه برحفظ منابع آبی از بهره برداری بی رویه و کاهش کیفیت منابع آبی جلوگیری شود. این در حالی است که امروزه با افزایش جمعیت و تقاضای فزاینده آب هم چنین عدم توجه به اصول بهره برداری فشارزیادی بر منابع آبی وارد شده است. بررسی ها نشان می دهد برای حفظ منابع آب وجلوگیری از کاهش کیفیت منابع آب بایستی بهره برداری از منابع آب در حوضه های آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آن ها به گونه ای برنامه ریزی شود که میزان استحصال ازمنابع آب از میزان معین تجاوز نکند. هم چنین نحوه ی استفاده از منابع آب توسط بخش های مختلف مصرف کننده باید به گونه ای مدیریت شود که علاوه بر جلوگیری ازآلودگی منابع آب که ،شاخص های کیفی آب نیز به تدریج بهبود پیدا کند. دربسیاری از موارد با اصلاح روش های استفاده و بهره برداری از منابع آبی نتایج قابل قبولی به دست آمده است به عنوان مثال:دربخش صنعت استفاده مجدداز آب ودر بخش کشاورزی نیز کاربرد روش‌های نوین آبیاری، راندمان کاربرد آب را به‌طوری چشمگیر افزایش داده است.