سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهاره بهاالدین – کارشناس ارشد معماری مرمت

چکیده:

تهیه و تدوین برنامه های توسعه شهری درجهان و ایران با مفهوم امروزی ازقدمت زیادی برخوردا رنیست ولی تلاش های انجام گرفت دراین خصوص به زمان های گذشته بازمیگردد نخستین تلاشهایی که به نوعی درراستای نظم دهی به سکونتگاه انسانی بوده است که اولین سرچشمه های تدوین برنامه توسعه را فراهم نموده است دریک تقسیم بندی عمده میتوان ۴مرحله زیررا برای سیرتحول طرح های توسعه شهری درجهان برشمرد مرحله نخست سال های ۱۸۰۰تا۱۹۰۰ میلادی مرحله دوم سالهای ۱۹۰۰تا۱۹۵۰ مرحله سوم سالهای ۱۹۵۰تا۱۹۷۰ مرحله چهارم ۱۹۷۰ ببعد توجه به جنبه های غیرکالبدی شهرها و ایجاد نگرشهای جدید دربرنامه ریزی توسعه شهری بررسی سیرتحول مطالعات طرح های توسعه شهر یدرایران دریک طبقه بندی کلی ۳ مقطع تاریخی را شامل شده است همچنین یکی از مهمترین جهت گیری های نظام هدایت توسعه شهری در۳ مقطع نام برده شده و به ویژه بعد از آن دردوره معاصر و دردهه های اخیر پایداری درهمه ابعاد شهرمیباشد